Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/fidus/domains/fidus-podatki.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96
Ważne zmiany przepisów na 2014 rok - FIDUS
A A A

Ważne zmiany przepisów na 2014 rok

Oto ważniejsze zmiany obowiązujące od stycznia 2014 r.

Podatek VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego - wykreślenie art.19 ustawy o VAT i zastąpienie go art. 19a

ma być pełniejszym odzwierciedleniem w ustawie o VAT postanowień art. 64 dyrektywy, w której określa się - jako ogólną zasadę dla powstania obowiązku podatkowego moment dostarczenia towarów lub wykonania usług

Oto krótki przewodnik po zmianach:

1.Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy lub wykonania usługi.

2.Opodatkowanie usług częściowych - okreslenie ceny decyduje o podatku od usługi wykonanej częściowo.

3.Dla świadczeń ciągłych decyduje płatność lub rozliczenie.

4.Szczególne momenty:obowiązku podatkowego-

-otrzymanie całości lub części zapłaty w odniesieniu do:

a) wydania towaru przez  komitenta komisantowi-umowa komisu

b) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiehgo organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c)dostaw towarów w trybie egzek.

d) świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, admin., wojskowych, lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym z wyj. czynności , do których stosuje się  art. 28b ustawy o VAT stan. import usług,

e) wykonywnia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 37-41 ustawy o VAT

Ponadto:

5.Wystawienie faktury określi moment rozliczenia VAT od usług budowlanych.

6.Obowiązek podatkowy dla mediów powstanie wg szczególnych zasad - w dniu wystawienia faktury nie później jednak niż z upływem terminu płatności, dla

-dostaw energii elektr., cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego

-usług telekomunikacyjnych i radiokomunikac.

-świadczenia usług z zał. 3 do ustawy w poz.140-153,174,175,

-usług najmu, dzierżawy, leasingu, lub usług o podobnym charakterze,

-usług ochrony osób oraz ochrony , dozoru i przechowywania mienia,

-usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

7.Vat od usług transportowych, spedycyjnych, przeładunkowych, usług w portach morskich i handlowych - powstanie na zasadach ogólnych.

8.VAT od zaliczki nadal obowiązuje ale niebędzie dotyczył mediów

Mamy jeszcze przepisy przejściowe- w przypadku czynności wykonanych przed 1.01.2014 r. obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art, 19-21 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

 

Nadal obowiazują:

Podatek VAT

 

 

Faktura niezapłacona w ciągu 150 dni – obowiązek korekty

 

Nowe obowiązki dłużnika. Jeśli nie zapłaci od faktury w ciągu 150.dni od chwili upływu terminu płatności (a ściślej rzecz biorąc – do końca okresu rozliczeniowego, w którym przypada 150.dzień) → ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

Korekta nie następuje wstecznie – jak dotychczas, lecz na bieżąco (w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień).

 

Obowiązek korekty jest niezależny od tego, czy dłużnik zdecydował się na ulgę na złe długi, czy nie.

 

 

 

Faktura niezapłacona w ciągu 150 dni – dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 

 

Sankcje VAT wracają!!!

 

 

Jeśli podatnik nie dokona korekty w ciągu 150 dni – wówczas będzie na niego nakładane dodatkowe zobowiązanie podatkowe-30% kwoty podatku naliczonego, który powinien być skorygowany.

 

 

Podatki dochodowe

Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów

 

 

 

Zmiany w zakresie kosztów absolutnie nie doprowadzą do zmniejszenia obciążeń administracyjnych podmiotów. Wprowadzają one asymetrię traktowania przychodów i kosztów:

 

- przychody podatnika będą nadal rozliczane memoriałowo (bez możliwości ich korekty gdy podatnik nie otrzyma zapłaty)

 

- koszty uzyskania przychodów będą rozliczane memoriałowo i potem kasowo z obowiązkiem redukcji kosztów gdy podatnik nie zapłaci zobowiązania.

 

Jeśli podatnik zaliczy kwotę do kosztów i nie ureguluje tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

 

Jeżeli jednak termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

 

Nawet więc jeśli zostanie ustalony długi termin płatności – to i tak po 90 dniach koszt zostanie zredukowany.

 

Dalszy ciąg biurokracji wywoła późniejsza zapłata wcześniej pomniejszonego kosztu. Wtedy doliczamy koszt ponownie w dniu zapłaty. Gdy zapłata będzie częściowa księgowość będzie doliczać koszty sukcesywnie z kolejnymi wpłatami.

 

Jeszcze mamy zapis art. 24d ust. 5 (PIT) lub odpowiednio art. 15b ust. 5 (CIT):

 

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów (z powodu braku ich zapłaty), podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

 

Tym samym ustawodawca traktuje niezapłacone faktury jak przychody.

 

Kolejne „sankcje” za nie płacenie zobowiązań występują przy zakupach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli podatnik nie zapłaci za środek trwały, to wtedy odpis amortyzacyjny (w całości albo w odpowiedniej części) nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Jeśli podatnik zapłaci – to wtedy w miesiącu zapłacenia zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne już dokonane, a dotychczas niebędące kosztem uzyskania przychodów.