Aktualności

Doradca podatkowy dla Twojej firmy

Prowadzisz małą, średnią lub dużą firmę? Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania! Doradca podatkowy i biuro rachunkowe w jednym.

enter image description here

Uwaga -Jednolity plik kontrolny

Od 1 lipca 2016 r., na żądanie organów podatkowych, podatnicy są zobowiązani przekazywać księgi oraz dowody księgowe w postaci elektronicznej w formacie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to tylko tzw. „Dużych Przedsiębiorców”. Zgodnie z art. 29 ustawy nowelizującej, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, na żądanie organu podatkowego. Oznacza to, że mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy będą musieli bezwzględnie przekazywać dane, na żądanie organu podatkowego, w formacie JPK dopiero od 1 lipca 2018 r., Poniższe zasady dotyczą przekazywania na żądanie organu podatkowego ksiąg i dokumentów w zakresie zarówno podatków dochodowych jak i VAT.

  • mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

  • mały przedsiębiorcę to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

-średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Ważne! Szczególne regulacje wprowadzono w przypadku podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2016 r., poz. 846), został dodany w ustawie Ordynacja podatkowa również art. 82 § 1b. Zgodnie z tym przepisem, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Powyższą Informację, generalnie, podatnicy składają za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. Jednakże do przekazywania tej informacji:

  • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są zobowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są zobowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Zgłoś się do Doradcy Podatkowego na czas!!!!!!

UWAGA - Obniżono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych

W związku z tą zmianą, od 1 stycznia 2017 r., stawka podatku będzie wynosiła 15% podstawy opodatkowania, w przypadku:

a) małych podatników- takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. I nie będzie dotyczyła podatkowych grup kapitałowych oraz do podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

Uwaga - na zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w przypadku transakcji między przedsiębiorcami

Przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy;

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiana ta oznacza, że limit kwotowy transakcji, które mogą być zapłacone bez pośrednictwa rachunku płatniczego zostanie obniżony z obecnych 15.000 EURO do 15.000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 15d updop (art. 22p updof), od 1 stycznia 2017 r., podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonych w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.