Aktualności i blog - biuro FIDUS

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi działalności biura FIDUS, a także innymi ciekawymi informacjami dotyczącymi naszej branży. Rachunkowość czy doradztwo podatkowe to dziedziny, które często generują wątpliwości – np. co do interpretacji nieustająco zmieniających się przepisów. Nasi specjaliści zawsze trzymają rękę na pulsie, wyjaśniając jednocześnie bardziej skomplikowane kwestie branżowe w ramach niniejszego bloga. Tu taj znajdą też Państwo inne ciekawe informacje związane z działalnością biura.

Doradztwo biznesowe idealne rozwiązanie dla firm

Głównym zadaniem doradztwa biznesowego jest rozwiązanie problemów panujących w firmie. Przebiega to na podstawie analizy sytuacji firmy, która umożliwia wprowadzenie efektywnych zmian. Doradztwo biznesowe to system szkoleń i warsztatów, które wspomagają rozwój firmy oraz  umożliwiają wpisanie jej działalności w bieżące trendy. Warto wiedzieć, na czym polega doradztwo biznesowe oraz jakie są jego zalety.

Na czym polega doradztwo biznesowe dla firm?

Doradztwo biznesowe to metoda polegająca na szacowaniu i wdrożeniu rozwiązań, które pozwolą przynieść wymierne korzyści firmie. Rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu, który pozwoli na ukazanie elementów wymagających zmian. Specjalistyczne narzędzia oraz doświadczenie profesjonalistów z firmy zajmującej się doradztwem biznesowym pomoże w ich wdrożeniu. Możemy zdecydować się na jednodniową, doraźną konsultację lub kilkumiesięczny projekt doradczy. Rekomendacje rozwoju firmy mogą być skierowane tylko do jej poszczególnych działów, na przykład skupić się na rozwoju działu sprzedaży czy komunikacji marketingowej. Strategia jest planowana, wdrażana, a pracownicy odpowiednio przeszkoleni, aby dalej efektywnie ją realizować.

Zalety korzystania z doradztwa biznesowego dla firm

Warto zdecydować się na doradztwo biznesowe, jeśli nie wiemy, w jakim kierunku rozwijać firmę lub wszystko spada na nasze barki, a pracownicy są za mało zaangażowani. Jeśli firma nie osiąga oczekiwanego poziomu, potrzebuje pilnych zmian lub po prostu brakuje komunikacji między poszczególnymi działami, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.

Korzyści, jakie przyniesie nam doradztwo biznesowe to między innymi: zwiększenie zysków przy obniżeniu kosztów, zbudowanie odpowiedniego zespołu i mniejsza rotacja pracowników, zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów, odciążenie kluczowych osób w firmie czy ograniczenia pojawiania się sytuacji kryzysowych.

Biuro rachunkowe on-line - zalety

Z każdym rokiem w Polsce możemy zaobserwować wzrost popularności księgowości online. Najczęściej na to rozwiązanie decydują się właściciele niewielkich firm. Badania wykazują, że z tego typu usług korzysta co piąta firma. Wszystko dzięki ogromnej wygodzie i sprawności działania. Warto zapoznać się z wszystkimi korzyściami, jakie niesie za sobą to rozwiązanie.

Czym dokładnie jest księgowość internetowa?

Obecnie na rynku istnieje wiele serwisów księgowych, które z każdym rokiem oferują coraz więcej przydatnych funkcji. To rozwiązanie dostępne jest dzięki dużej dostępności do Internetu. Wiele małych przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie samodzielnej księgowości. Biuro rachunkowe online daje nam możliwość wyboru spośród trzech portali księgowych. Jedna z nich daje nam możliwość prowadzenia księgi przychodów oraz rozchodów. Jeszcze inna forma daje nam wgląd do wszystkich księgowych danych oraz możliwość przesyłania dokumentacji przez Internet. Wbrew pozorom księgowość online daje nam też możliwość prowadzenia pełnej księgowości. Niestety nie mamy wtedy kontaktu z ekspertem, który zajmuje się prowadzeniem naszego przedsiębiorstwa.

Zalety biura rachunkowego online

Z pewnością niewiele osób wie, że biuro rachunkowe online daje nam naprawdę wiele korzyści. Charakteryzuje się ono głównie mobilnością, gdyż wystarczy nam jedynie urządzenie z dostępem do sieci. Niewielkie koszty związane z obsługą księgową to również ogromna zaleta. Panel oprócz obsługi dokumentacji charakteryzuje się wieloma praktycznymi rozwiązaniami, które z pewnością zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających osób. Istnieje również możliwość sprawnej analizy aktualnej kondycji naszej firmy przy pomocy wykresów oraz raportów.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe zajmuje się obsługą wszystkich spraw związanych z prowadzeniem księgowości i rozliczaniem podatków. Bardzo często oferta tego rodzaju podmiotów jest jednak dużo szersza i obejmuje również wiele usług dodatkowych. Sprawdź, co może zaproponować przedsiębiorcy profesjonalne biuro rachunkowe i z jakich jego propozycji możesz skorzystać, by ułatwić sobie codzienne prowadzenie biznesu.

Księgowość

Podstawowa oferta biur rachunkowych to przede wszystkim prowadzenie księgowości. W zależności od obszaru wykonywanej przez podmiot gospodarczy działalności, formy prawnej, w której działa, a także skali uzyskiwanych przychodów, księgowość może być prowadzona w formie ewidencji przychodów dla podatników rozliczających się na podstawie przepisów o ryczałcie ewidencjonowanym, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla firm, których obrót nie przekracza wartości 2 milionów euro wyrażonej w złotych albo w formie pełnych ksiąg handlowych. Ten ostatni rodzaj księgowości jest zwany księgowością pełną.

Podatki

Poza księgowaniem zdarzeń gospodarczych w odpowiedni, wymagany przepisami sposób biuro rachunkowe rozlicza podatki. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju daniny płacone w związku z prowadzonym biznesem, a zatem podatek korporacyjny, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy naliczany od wynagrodzeń pracowników oraz podatek VAT. Biuro księgowe zajmuje się także wszystkimi innymi podatkami, jeśli konieczność ich płacenia wynika z charakteru działalności firmy. Mogą to być np. podatki związane z produkcją lub sprzedażą wyrobów objętych akcyzą.

ZUS

Biura księgowe mogą również zajmować się prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo często sporządzają i wysyłają deklaracje rozliczeniowe, zajmują się także np. rozliczaniem zwolnień lub wszystkimi innymi kwestiami związanymi z obowiązkami firmy wobec ZUS-u.

Kadry i płace

Pracownicy biur księgowych w wielu przypadkach zajmują się także sprawami kadrowo-płacowymi. Sporządzają i rozliczają listy płac, prowadzą całą dokumentację pracowniczą.

GUS

Bardzo często biura rachunkowe zajmują się także obsługą różnych formularzy wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny. Sporządzają na jego polecenie wszelkiego rodzaju zestawienia i składają odpowiednie raporty.

Doradca podatkowy dla Twojej firmy

Prowadzisz małą, średnią lub dużą firmę? Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania! Doradca podatkowy i biuro rachunkowe w jednym.

enter image description here

Uwaga - Jednolity plik kontrolny

Od 1 lipca 2016 r., na żądanie organów podatkowych, podatnicy są zobowiązani przekazywać księgi oraz dowody księgowe w postaci elektronicznej w formacie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to tylko tzw. "Dużych Przedsiębiorców". Zgodnie z art. 29 ustawy nowelizującej, mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, na żądanie organu podatkowego. Oznacza to, że mikro przedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy będą musieli bezwzględnie przekazywać dane, na żądanie organu podatkowego, w formacie JPK dopiero od 1 lipca 2018 r., Poniższe zasady dotyczą przekazywania na żądanie organu podatkowego ksiąg i dokumentów w zakresie zarówno podatków dochodowych jak i VAT.

  • mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

  • may przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

  • średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorca. Ważne! Szczególne regulacje wprowadzono w przypadku podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy. Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2016 r., poz. 846), został dodany w ustawie Ordynacja podatkowa również art. 82 § 1b. Zgodnie z tym przepisem, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy utyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Powyższa Informacja, generalnie, podatnicy składają za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. Jednakże do przekazywania tej informacji:

  • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są zobowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są zobowiązani mikroprzedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Zgłoś siś do Doradcy Podatkowego na czas!!!!!!

UWAGA - Obniżono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych

W związku z tą zmianą, od 1 stycznia 2017 r., stawka podatku będzie wynosiła 15% podstawy opodatkowania, w przypadku:

a) małych podatników- takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

b) podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. I nie będzie dotyczyła podatkowych grup kapitałowych oraz do podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę.

Uwaga na zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w przypadku transakcji między przedsiębiorcami

Przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,

  • gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiana ta oznacza, że limit kwotowy transakcji, które mogą być zapłacone bez pośrednictwa rachunku płatniczego zostanie obniżony z obecnych 15.000 EURO do 15.000 zł.